Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR) Informácie o spracúvaní osobných údajov
      V súvislosti s  § 20 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.       Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je VAHOKAD, s.r.o., E. M. Šoltésovej 117/6, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 36 684 589     Vaše osobné údaje, ktoré vedieme v rozsahu : titul, meno, priezvisko, podpis, telefónny a emailový kontakt, pracovné zaradenie, adresa pracoviska, spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom účel ich spracúvania je plnenie obchodných dohôd na základe obchodných zmlúv.      Vaše osobné údaje sme získali takto :
-       z obchodnej dokumentácie -       z oficiálnych webových stránok
    Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.     Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :
-       v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy -       v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 1 rok odo dňa začatia ich spracúvania  Po skončení uvedeného termínu budú Vaše osobné údaje skartované.      V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva : -       namietať spracúvanie Vašich osobných údajov -       požadovať prístup k svojim osobných údajom -       na opravu, na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov -       podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.      Realizácia uvedených práv je možná doručením požiadavky na vyššie uvedenú emailovú adresu, alebo osobne, na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.